• Zorgverlener die met een stethoscoop een cliënt nakijkt

Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

Kwetsbare personen/mensen met verward gedrag

In 2020 hebben wij voor gemeente Den Haag twee (landelijke) meldpunten opgestart: Het Meldpunt Wet verplichte GGZ (WvGGZ) en het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag. Verpleegkundigen met GGZ-expertise zetten zich in om – samen met de verwarde persoon en/of melder – zo snel mogelijk de best passende zorg te bieden, zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van de betrokkene. 
In 2020 kreeg de GGD 79 meldingen in het kader van de WvGGZ. Sinds oktober 2020 ontving de GGD circa 35 meldingen met betrekking tot Zorgwekkend Gedrag. 

Meldpunt Bezorgd 

Professionals en burgers die zich zorgen maken over of last hebben van iemand in hun omgeving, kunnen dit melden bij het Meldpunt Bezorgd. Het gaat bijvoorbeeld om verwaarlozing, vervuiling, schulden, eenzaamheid, problematische verzameldwang, sociaal isolement en psychische- of verslavingsproblemen. Wij voeren dit meldpunt uit voor de gemeenten Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. In 2020 kreeg het Meldpunt Bezorgd 449 meldingen, waarvan 191 vangnetmeldingen en 258 meldpunt-meldingen. 

Personen met verward gedrag

Om zo snel mogelijk de best passende zorg te bieden is een verpleegkundige met GGZ-specialisatie op de Geneeskundige Meldkamer ingezet. 

Meldpunt bezorgd

Sociaal Medische Basiszorg

Wij regelen sociaal-medische basiszorg voor kwetsbare inwoners in de gemeente Den Haag, die soms in de marge leven en nauwelijks een beroep doen op hulp. In 2020 stonden veel van de activiteiten in het teken van de impact van corona op deze doelgroepen en de voorzieningen voor hen.

Sociaal Medisch Advies 

GGD Haaglanden geeft sociaal-medisch advies, uiteenlopend van een aanvraag voor een gehandicapten parkeervergunning en leerplichtontheffing, tot bijzondere bijstand en arbeidsongeschiktheid. Dit doen we voor alle gemeenten in Haaglanden, behalve Westland. Het aanbod van het type keuring verschilt per gemeente. Het besluit van een gemeente om een voorziening toe te kennen, wordt onder andere gebaseerd op het medisch onderzoek van de GGD. 
In 2020 zijn als gevolg van de coronacrisis minder keuringen uitgevoerd dan in 2019. 
We gaven in 2020 3.874 sociaal-medische adviezen.

Forensische geneeskunde

Onze forensisch artsen voeren in de regio Haaglanden lijkschouw uit bij een (vermoeden van) niet-natuurlijk overlijden, bij lijkvinding en in het kader van de meldingsprocedure bij euthanasie. 

In 2020 is in totaal 1239 keer een lijkschouw uitgevoerd. 

Regeling Onverzekerden

GGD Haaglanden informeert de gemeenten over onverzekerden, voor wie een zorgverlener een verzoek tot vergoeding van gemaakte kosten heeft ingediend bij GGD GHOR Nederland. Hiermee kunnen gemeenten vervolgacties initiëren, zoals het verzorgen van een (zorg)verzekering, een briefadres, uitkering en eventueel vervolghulp. In 2020 hebben wij in totaal 2.020 meldingen doorgezet naar de gemeenten.

 


 © Fleur Beemster